نام واحد : کارخانجات اتکا کارخانه صابون گلسیرین

نام محصول : صابون رختشوئی

 • سریال مجوز : 1702840
 • شماره مجوز : 322762
 • تاریخ مجوز : 14/07/1353
 • کد محصول : 24241117
 • شرح محصول : صابون رختشویی
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%