نام واحد : پتروزرین پالایش ایرانیان

نام محصول : تینر رنگ های کوره ای

 • سریال مجوز : 200205000000
 • شماره مجوز : 123/33629
 • تاریخ مجوز : 21/08/1392
 • کد محصول : 2422412437
 • شرح محصول : تینر رنگ های کوره ای
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 79%
  79%