نام واحد : تولیدی اسپرس

نام محصول : عطر

 • سریال مجوز : 1702842
 • شماره مجوز : 40351
 • تاریخ مجوز : 07/10/1342
 • کد محصول : 24241412
 • شرح محصول : عطر
 • ظرفیت : 5 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%