نام واحد : تولیدی اسپرس

نام محصول : عطر

  • سریال مجوز : 1702842
  • شماره مجوز : 40351
  • تاریخ مجوز : 07/10/1342
  • کد محصول : 24241412
  • شرح محصول : عطر
  • ظرفیت : 5 تن
  • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
  • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%