نام واحد : 7253آدینه فام خرم

نام محصول : کودهای زیستی مایع

 • سریال مجوز : 200205000000
 • شماره مجوز : 13363
 • تاریخ مجوز : 04/08/1391
 • کد محصول : 2412412302
 • شرح محصول : کودهای زیستی مایع
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%