نام واحد : حسن ملکی

نام محصول : سولفات مس

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 16731
 • تاریخ مجوز : 08/04/1392
 • کد محصول : 2411512383
 • شرح محصول : سولفات مس
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%