نام واحد : حسن ملکی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : خیابان مشروطه...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یکی از شهرک های صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسن ملکی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سولفات مس

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 16731
 • تاریخ مجوز : 08/04/1392
 • کد محصول : 2411512383
 • شرح محصول : سولفات مس
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%