نام واحد : پاکسان

نام محصول : صابونها

 • سریال مجوز : 1702843
 • شماره مجوز : 72270
 • تاریخ مجوز : 13/12/1349
 • کد محصول : 24241110
 • شرح محصول : انواع صابون
 • ظرفیت : 27,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%