نام واحد : حجت اله اکبری اصل

نام محصول : لوله های وارنیش

 • سریال مجوز : 1702012
 • شماره مجوز : 25879
 • تاریخ مجوز : 13/11/1369
 • کد محصول : 24221550
 • شرح محصول : انواع وارنیش
 • ظرفیت : 27 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%