نام واحد : ارگ شیمی پارسا

نام محصول : آمونیاک

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 11914527
 • تاریخ مجوز : 21/05/1392
 • کد محصول : 2412612318
 • شرح محصول : آمونیاک
 • ظرفیت : 300,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%