نام واحد : پلیمر گستر سهند اصغر لطفی

نام محصول : چسبهای صنعتی05چسب مصارف عموم

 • سریال مجوز : 1700387
 • شماره مجوز : 52636
 • تاریخ مجوز : 21/12/1363
 • کد محصول : 24291310
 • شرح محصول : انواع چسب از موادشیمیائی
 • ظرفیت : 135 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%