نام واحد : شیمیایی ممتازبل گستر

نام محصول : چسب چوب

 • سریال مجوز : 1700472
 • شماره مجوز : 73624
 • تاریخ مجوز : 19/09/1379
 • کد محصول : 24291321
 • شرح محصول : چسب چوب
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%