نام واحد : شیمیائی مدبران شیمی

نام محصول : انیدرید مالئیک

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 06-51747
 • تاریخ مجوز : 18/10/1392
 • کد محصول : 2411512786
 • شرح محصول : انیدرید مالئیک
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%