نام واحد : سعید شعبانی

نام محصول : کود گوگرد گرانوله

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 701/37704
 • تاریخ مجوز : 25/10/1391
 • کد محصول : 2412612340
 • شرح محصول : کود گوگرد گرانوله
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%