نام واحد : سالارکودآذربایجان

نام محصول : سولفات آهن

 • سریال مجوز : 1700477
 • شماره مجوز : 41419
 • تاریخ مجوز : 17/12/1378
 • کد محصول : 24111612
 • شرح محصول : سولفات آهن
 • ظرفیت : 950 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%