نام واحد : آنا کیمیا منگنز

نام محصول : کربنات منگنز

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 118/18964
 • تاریخ مجوز : 24/07/1395
 • کد محصول : 2411512440
 • شرح محصول : کربنات منگنز
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%