نام واحد : حسین یعقوبی

نام محصول : مرکب فلکسوسلوفان63مرکب فلکسو

 • سریال مجوز : 1700525
 • شماره مجوز : 42082
 • تاریخ مجوز : 25/12/1378
 • کد محصول : 24221410
 • شرح محصول : انواع مرکب چاپ
 • ظرفیت : 72 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%