نام واحد : محمدحسن هاشمی

نام محصول : نخ دندان

 • سریال مجوز : 1700557
 • شماره مجوز : 50940
 • تاریخ مجوز : 28/01/1391
 • کد محصول : 24241554
 • شرح محصول : نخ دندان
 • ظرفیت : 2 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%