نام واحد : کیوان

نام محصول : کیک ماسینی

 • سریال مجوز : 3300127
 • شماره مجوز : 1955
 • تاریخ مجوز : 15/11/1386
 • کد محصول : 15411212
 • شرح محصول : کیک ماشینی
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%