نام واحد : سارینای چابهارتوسعه

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 2307812
 • شماره مجوز : 19075
 • تاریخ مجوز : 11/08/1388
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 2,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%