نام واحد : خوش نوش همدان

نام محصول : عصاره نوشابه های غیره الکلی

 • سریال مجوز : 3300303
 • شماره مجوز : 1727
 • تاریخ مجوز : 25/04/1385
 • کد محصول : 15491320
 • شرح محصول : عصاره نوشابه های غیره الکلی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%