نام واحد : قند هکمتان

نام محصول : قندازچغندرقند

 • سریال مجوز : 3300139
 • شماره مجوز : 1520
 • تاریخ مجوز : 17/10/1383
 • کد محصول : 15421212
 • شرح محصول : قندازچغندرقند
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%