نام واحد : تعاونی تولیدی فرآورده های غذائی نهاوند نگین

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 3301653
 • شماره مجوز : 2486
 • تاریخ مجوز : 28/03/1391
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%