نام واحد : کشتارگاه پگاه سحرهمدان

نام محصول : کشتار گاو و گوسفند

 • سریال مجوز : 3301747
 • شماره مجوز : 1031
 • تاریخ مجوز : 20/06/1376
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 199,500 راس
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%