نام واحد : بستنی بهاره همدان

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخیبرپایه شیر

 • سریال مجوز : 3302342
 • شماره مجوز : 1048
 • تاریخ مجوز : 27/11/1376
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 730 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%