نام واحد : عباس و یحیی زمانی و فاطمه منصوریان

نام محصول : روده پاک کنی

 • سریال مجوز : 3303120
 • شماره مجوز : 1365
 • تاریخ مجوز : 31/03/1382
 • کد محصول : 15111314
 • شرح محصول : روده طبیعی بزوگوسفند اورژینال [تمیزشده وچربی گیرشده]
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%