نام واحد : تاک شهدبهار

نام محصول : شیره انگور

 • سریال مجوز : 3303380
 • شماره مجوز : 1338
 • تاریخ مجوز : 17/12/1381
 • کد محصول : 15131761
 • شرح محصول : شیره انگور
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%