نام واحد : قاسم نوبخت

نام محصول : کنسروماهی تون

 • سریال مجوز : 3303798
 • شماره مجوز : 1556
 • تاریخ مجوز : 21/02/1384
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%