نام واحد : امیرومجید رخشانی

نام محصول : اسپاگتی

 • سریال مجوز : 3300143
 • شماره مجوز : 1408
 • تاریخ مجوز : 21/08/1382
 • کد محصول : 15441112
 • شرح محصول : اسپاگتی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%