نام واحد : کاووس هادی

نام محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 3304987
 • شماره مجوز : 2299
 • تاریخ مجوز : 09/05/1389
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%