نام واحد : تعاونی زاگرس دام نهاوند

نام محصول : کشتارگاه انواع دامها

 • سریال مجوز : 3305574
 • شماره مجوز : 2349
 • تاریخ مجوز : 25/11/1389
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%