نام واحد : صنایع غذایی لاله بهارهمدان

نام محصول : کنسروسازی غیرگوشتی

 • سریال مجوز : 3301624
 • شماره مجوز : 1593
 • تاریخ مجوز : 20/04/1384
 • کد محصول : 15131610
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کنسروسازی غیرگوشتی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%