نام واحد : رضا مرادی

نام محصول : قندحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 3305748
 • شماره مجوز : 1626
 • تاریخ مجوز : 13/07/1384
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%