نام واحد : سپید طیور لنگرود

نام محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی

 • سریال مجوز : 2818018
 • شماره مجوز : 4325
 • تاریخ مجوز : 12/12/1388
 • کد محصول : 15111810
 • شرح محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%