نام واحد : تعاونی خوراک آفرین

نام محصول : بسته بندی گوشت آماده

 • سریال مجوز : 3300078
 • شماره مجوز : 2148
 • تاریخ مجوز : 12/02/1388
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%