نام واحد : دلفین طلایی هگمتان

نام محصول : بیفتک

 • سریال مجوز : 3306915
 • شماره مجوز : 1988
 • تاریخ مجوز : 02/02/1387
 • کد محصول : 15111713
 • شرح محصول : بیفتک
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%