نام واحد : قند سپیدابرار

نام محصول : بسته بندی قند شکسته

 • سریال مجوز : 3303122
 • شماره مجوز : 2008
 • تاریخ مجوز : 11/03/1387
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%