نام واحد : پشتیبانی امور دام ایلام

نام محصول : سردخانه زیر صفر

 • سریال مجوز : 1401359
 • شماره مجوز : 5614-6
 • تاریخ مجوز : 09/11/1378
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%