نام واحد : صنایع غذائی ایلام اهرام

نام محصول : کنسروگوشت مرغ

 • سریال مجوز : 1403988
 • شماره مجوز : 122/4837
 • تاریخ مجوز : 12/04/1389
 • کد محصول : 15111512
 • شرح محصول : کنسروگوشت مرغ
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%