نام واحد : صنایع غذائی ایلام اهرام

نام محصول : کنسرو خورشتهای گوشتی

 • سریال مجوز : 1403988
 • شماره مجوز : 122/4837
 • تاریخ مجوز : 12/04/1389
 • کد محصول : 15111510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%