نام واحد : کشتارگاه صنعتی تولیدی سپید مرغ مانشت

نام محصول : پودرگوشتغیرخوراکی

 • سریال مجوز : 1401711
 • شماره مجوز : 122/5214
 • تاریخ مجوز : 29/04/1387
 • کد محصول : 15111811
 • شرح محصول : پودرگوشت { غیرخوراکی برای انسان }
 • ظرفیت : 1,920 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%