نام واحد : صنایع غذائی دل آرام ایلام

نام محصول : کنسرو ذرت

 • سریال مجوز : 1400828
 • شماره مجوز : 122/8572
 • تاریخ مجوز : 28/05/1386
 • کد محصول : 15131636
 • شرح محصول : کنسرو ذرت
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%