نام واحد : اکبر حاج کاظمیان

نام محصول : شیره خرما

 • سریال مجوز : 2000973
 • شماره مجوز : 477
 • تاریخ مجوز : 18/01/1382
 • کد محصول : 15131924
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%