نام واحد : پریسان سوسیس ستاره - شرکت

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 3666029
 • شماره مجوز : 615
 • تاریخ مجوز : 21/02/1389
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 550 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%