نام واحد : صفرعلی فخر

نام محصول : قندحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 2000178
 • شماره مجوز : 20-Jan
 • تاریخ مجوز : 28/11/1349
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 24,738 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%