نام واحد : تعاونی تولید کنسرو ماهی آبادان + مکمل

نام محصول : کنسروماهی

 • سریال مجوز : 2003000
 • شماره مجوز : 14073
 • تاریخ مجوز : 19/11/1374
 • کد محصول : 15121110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادابزیان ومحصولات حاصل ازانهابصورت کنسرو
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%