نام واحد : سهامی روشنائی بهبهان

نام محصول : اردغلاتبجزگندم

 • سریال مجوز : 2003875
 • شماره مجوز : 11146
 • تاریخ مجوز : 22/07/1374
 • کد محصول : 15311120
 • شرح محصول : اردغلات بجزگندم
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%