نام واحد : تولیدی فرآورده های غذائی انوشه گوهر

نام محصول : انواع کنسروگوشتی

 • سریال مجوز : 2005329
 • شماره مجوز : 2545
 • تاریخ مجوز : 24/02/1384
 • کد محصول : 15111510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو
 • ظرفیت : 8,712 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%