نام واحد : تولیدات دریایی کنسرو و پودرماهی تیاب کنارک توسعه

نام محصول : پودر ماهی

 • سریال مجوز : 2308071
 • شماره مجوز : 13402
 • تاریخ مجوز : 08/06/1389
 • کد محصول : 15121611
 • شرح محصول : پودرازضایعات ماهی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%