نام واحد : اکبر علیپوران دیزج

نام محصول : تولید لپه خشک

 • سریال مجوز : 610356000000
 • شماره مجوز : 18920
 • تاریخ مجوز : 12/04/1395
 • کد محصول : 111412341
 • شرح محصول : تولید لپه خشک
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -111
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%