نام واحد : پرش

نام محصول : کنسرولوبیاچیتی

 • سریال مجوز : 2001172
 • شماره مجوز : 1450
 • تاریخ مجوز : 04/02/1374
 • کد محصول : 15131614
 • شرح محصول : کنسرولوبیاچیتی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%