نام واحد : گلبانگ مهر جنوب

نام محصول : شیره خرما

 • سریال مجوز : 2006212
 • شماره مجوز : 16021
 • تاریخ مجوز : 27/07/1390
 • کد محصول : 15131924
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 625 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%